REGULAMIN

Świetlicy Profilaktyczno-Integracyjnej w Gaszowicach

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 • § 1
 1. Świetlica Profilaktyczno-Integracyjna w Gaszowicach zwana dalej „Świetlicą” jest placówką wsparcia dziennego w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. Nr 149, poz. 887, z późn.zm., zwana dalej „ustawą”) prowadzoną w połączonych formach: opiekuńczej i specjalistycznej.
 2. Ustalona nazwa jest używana przez Świetlicę w pełnym brzmieniu.
 3. Organem prowadzącym Świetlicę jest Stowarzyszenie SUMINA na rzecz Odnowy i Rozwoju Górnego Śląska z siedzibą w Suminie przy ul. Rybnickiej 25 c.
 4. Świetlica ma siedzibę w Gaszowicach przy ul. Rydułtowskiej 7.
 5. Świetlica może prowadzić filie w miejscowościach Gminy Gaszowice.
 6. Oprócz wykonywania zadań określonych w ustawie Świetlica współdziała również z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w realizacji Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Zespołem Interdyscyplinarnym w Gaszowicach w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej.
 • § 2
 1. Wychowankami Świetlicy mogą być dzieci od ukończenia 6 roku życia i młodzież do ukończenia 18 roku życia, będące mieszkańcami Gminy Gaszowice oraz inne uczęszczające do przedszkoli i szkół na terenie Gminy Gaszowice.
 2. W szczególnych wypadkach Kierownik może podjąć inną decyzję w sprawie przyjęcia wychowanka do Świetlicy lub udziału w zajęciach/wydarzeniach.
 3. Celem działania Świetlicy jest zapewnienie w szczególności opieki wychowawczej, tworzenie warunków do nauki własnej i pomocy w nauce, organizacja czasu wolnego, zabawy i zajęć sportowych oraz rozwijanie zainteresowań i uzdolnień wychowanków.
 4. Świetlica zapewnia wychowankom w szczególności:
 1. opiekę po zajęciach szkolnych i pomoc w organizowaniu czasu wolnego od zajęć szkolnych,
 2. pomoc w odrabianiu lekcji i nauce własnej,
 3. udział w zajęciach specjalistycznych zgodnych z indywidualnymi potrzebami,
 4. pomoc w rozwiązywaniu trudnych sytuacji życiowych, w tym rodzinnych,
 5. pomoc rodzicom (opiekunom prawnym) w opanowaniu umiejętności opiekuńczo-wychowawczych oraz działania na rzecz podtrzymania więzi emocjonalnych w rodzinie i wzmacniania poczucia odpowiedzialności za dziecko,
 6. skoordynowane oddziaływania pedagogiczne na rzecz rozwoju osobowości i wdrażania zasad współżycia społecznego.
 • § 3
 1. Kierownikiem Świetlicy może być osoba spełniająca warunki, o których mowa w art. 25 i nast.  Ustawy.
 2. Do kompetencji kierownika należy, w szczególności:
 • kierowanie bieżącą działalnością Świetlicy,
 • reprezentowanie świetlicy na zewnątrz w uzgodnieniu z podmiotem prowadzącym,
 • kontakt z mediami oraz z rodzicami/wychowankami podopiecznych,
 • nadzór merytoryczny nad wychowawcami,
 • organizacja zajęć, pracy wychowawców Świetlicy i prowadzenie własnych zajęć,
 • uczestnictwo w procesie wychowania i opieki wychowanków,
 • wykonywanie innych zadań wynikających z Ustawy i przepisów szczególnych,
 • nadawanie regulaminu organizacyjnego Świetlicy.
 • § 4
 1. Świetlica organizuje, w szczególności:
 1. zajęcia wychowawcze, dydaktyczne, specjalistyczne,
 2. kulturotwórcze, sportowe i inne zgodnie z zainteresowaniami,
 3. poradnictwo i zajęcia dla rodziców,
 4. zajęcia otwarte dla dzieci nie będących wychowankami Świetlicy,
 5. szkolenia dla wychowawców oraz osób współpracujących.
 1. imprezy środowiskowe, kulturalno-oświatowe, plenerowe i inne.
 2. W Świetlicy pod opieką jednego wychowawcy w tym samym czasie może przebywać nie więcej niż 15 dzieci.
 • § 5
 1. Świetlica organizuje zajęcia w dni powszednie, a także w dni wolne od nauki, z wyjątkiem niedziel i świąt, w okresie ferii zimowych i wakacji letnich.
 2. Zajęcia odbywają się zgodnie z harmonogramem publikowanym w mediach oraz w formie papierowej na drzwiach/zewnętrznych/tablicy ogłoszeń przed każdą z filii.
 3. Czas, forma i zakres pracy Świetlicy w okresie ferii i wakacji ustalane są i podawane do publicznej wiadomości przed rozpoczęciem zajęć w tym okresie i stanowią część integralną całorocznego zakresu działania.
 • § 6

Organizację Świetlicy określa oprócz ustaleń niniejszego regulaminu Plan pracy na dany rok kalendarzowy.

 

 • § 7
 1. W Świetlicy w zależności od potrzeb zatrudnia się na podstawie umów prawa cywilnego: wychowawców, pedagoga, psychologa, psychoterapeutę i inne osoby spełniające wymagania, o których mowa w art. 26 i 27 Ustawy. Osoby te stanowią Radę Pedagogiczną.
 2. Wychowawca prowadzi grupę oraz sprawuje opiekę nad procesem wychowania, profilaktyki i powierzonych jego opiece wychowanków, a w szczególności:
 1. poznaje warunki życia, stan zdrowia, możliwości, zainteresowania i zdolności wychowanków oraz przyczyny występujących trudności,
 2. czuwa nad realizacją obowiązku szkolnego i systematycznym uczęszczaniem do szkoły,
 3. współuczestniczy w opracowaniu i realizacji programów wychowawczych, profilaktycznych i terapeutycznych,
 4. współpracuje ze szkołami do których uczęszczają wychowankowie,
 5. współpracuje z rodzicami (opiekunami prawnymi) wychowanków, informuje ich o postępach i trudnościach, zachęca ich do brania udziału w życiu świetlicy oraz współpracy w pokonywaniu trudności,
 6. inspiruje i organizuje działania zespołowe powierzonej grupy wychowanków,
 7. sprawuje opiekę nad wychowankami uczestniczącymi w zajęciach poza Świetlicą,
 8. prowadzi obowiązującą dokumentację grupy wychowawczej,
 9. bierze udział w organizacji spotkań dla rodziców,
 10. odpowiada za pomieszczenia i wyposażenie przydzielone grupie.
 1. Do zadań pedagoga i psychologa oraz psychoterapeuty, zgodnie z przygotowaniem zawodowym i podziałem obowiązków, należy:
 1. rozpoznawanie sytuacji wychowawczej i opiekuńczej wychowanków oraz prowadzenie badań służących określaniu najkorzystniejszych warunków ich rozwoju,
 2. sporządzanie we współpracy z innymi pracownikami świetlicy indywidualnych planów pracy wychowawczej, profilaktycznej i terapeutycznej dla wychowanków i czuwanie nad ich realizacją,
 3. prowadzenie dokumentacji osobistej wychowanków,
 4. prowadzenie indywidualnych i zespołowych zajęć specjalistycznych,
 5. sprawowanie indywidualnej opieki nad wychowankami sprawiającymi szczególne trudności,
 6. organizowanie i prowadzenie zajęć terapeutycznych i pedagogicznych dla dzieci i rodziców (opiekunów prawnych).
 • § 8

Do Świetlicy przyjmuje się wychowanków:

 1. na ich prośbę (za zgodą rodziców lub opiekuna prawnego),
 2. na prośbę rodziców (opiekuna prawnego),
 3. na wniosek: szkoły, ośrodka pomocy społecznej oraz osób prawnych lub fizycznych, które stwierdzają potrzebę udzielania dziecku pomocy przez świetlicę (za zgodą rodziców),
 4. skierowanych przez sąd.
 • § 9
 1. O przyjęciu do Świetlicy decyduje kierownik sam lub po konsultacji z wychowawcą albo Radą Pedagogiczną.
 2. Warunkiem przyjęcia dziecka do Świetlicy jest prawidłowe i pełne wypełnienie przez rodzica/opiekuna odpowiedniej Deklaracji i spełnienie warunku opisanego w § 2 ust. 1 niniejszego Regulaminu.
 3. Jeżeli dziecko nie zostało przyjęte do Świetlicy, wnioskodawca może zwrócić się do kierownika o ponowne rozpatrzenie sprawy.
 4. Nieobecność wychowanka podczas zajęć wynosząca 50% i więcej licząc od chwili złożenia deklaracji lub 10 kolejnych zajęć prowadzonych w filii do której osoba została zapisana, upoważnia Kierownika do skreślenia takiej osoby z listy wychowanków lub odmowy udziału w wydarzeniu (np. imprezie na miejscu, wycieczce, itp.).
 5. Ponowne przyjęcie Deklaracji dotyczącej osoby skreślonej z listy może nastąpić po upływie karencji min. 30 dni kalendarzowych i zależy od dostępności miejsc w danej filii lub w wydarzeniu.
 6. Na wolne miejsce po osobie skreślonej z listy może zostać przyjęta inna osoba.
 • § 10
 1. Wychowankowie korzystają ze wszystkich lub wybranych, w tym proponowanych im: zajęć, wydarzeń, imprez, świadczeń.
 2. Zakres świadczeń ustala kierownik w porozumieniu z wychowankiem oraz jego rodzicem/opiekunem prawnym mając na uwadze:
 • dotychczasowe zaangażowanie wychowanka,
 • jego systematyczny udział w proponowanych formach pracy,
 • możliwości i dostępność miejsc,
 • dedykowany plan/program, szczególnie dla określonej grupy wiekowej.
 1. Praca z wychowankiem i rodziną opiera się na zasadzie dobrowolności i nieodpłatności.
 1. W szczególnych przypadkach, zwłaszcza dla prawidłowego procesu rekrutacji np. na wycieczki mogą być pobierane opłaty tzw. kaucje, wpisowe, itp. które nie są traktowane jako odpłatne formy działalności.
 • § 11
 1. Wychowankowie są współgospodarzami Świetlicy.
 2. Wychowanek ma prawo do:
 • właściwie zorganizowanej opieki oraz procesu wychowania, profilaktyki i terapii,
 • życzliwego i podmiotowego wychowania,
 • swobody wyrażania myśli i przekonań, opieki wychowawczej i zapewnienia warunków bezpieczeństwa podczas zajęć organizowanych w świetlicy i poza nią,
 • poszanowania godności osobistej, ochrony przed przemocą psychiczną i fizyczną,
 • współdecydowania w sprawach prowadzonej w Świetlicy działalności.
 1. Wychowanek zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu, a w szczególności do:
 • współpracy w procesie wychowania,
 • bieżącego i systematycznego udziału w zajęciach i wydarzeniach,
 • przestrzegania zasad kultury współżycia,
 • pomagania słabszym,
 • dbania o wspólne dobro, ład i porządek, uczestnictwo w pracach porządkowych i zajęciach samoobsługowych,
 • ponoszenia odpowiedzialności za własne postępowanie.
 1. W przypadku nieprzestrzegania przez wychowanka postanowień niniejszego regulaminu Kierownik może podjąć następujące działania:
  • przeprowadzić rozmowę z wychowankiem,
  • przeprowadzić rozmowę z rodzicem/opiekunem prawnym,
  • powiadomić o zaistniałym zdarzeniu szkołę do której uczęszcza wychowanek,
  • odmówić udziału w wydarzeniu/ach lub niektórych zajęciach,
  • zawiesić w prawach wychowanka na określony czas,
  • skreślić z listy wychowanków świetlicy o czym powiadamia rodziców/opiekunów prawnych.
 2. Działania o których mowa w ust. 4 Kierownik podejmuje jednoosobowo kierując się oceną wagi naruszonych postanowień regulaminu oraz dobrem innych wychowanków.
 3. Przy podejmowaniu działań o których mowa w ust. 4 Kierownik może zasięgnąć opinii wychowawców świetlicy.
 4. W przypadku stwierdzenia lub podejrzenia naruszenia przez wychowanka zasad poszanowania prawa Kierownik powiadamia o tym organy.