RAMOWY PLAN DZIAŁALNOŚCI W ŚWIETLICYPROFILAKTYCZNO-INTEGRACYJNEJ W GASZOWICACH WRAZ Z FILIAMI W 2023 ROKU.


Czas wolny dzieci i młodzieży – to czas, który pozostaje im do dyspozycji po zaspokojeniu potrzeb organizmu oraz po wypełnieniu obowiązków szkolnych i domowych. Czas wolny nie oznacza bezczynności lub absolutnej negacji obowiązków (A. Kamiński). Czas ów jest bowiem spożytkowany w działalności, której każdy oddaje się spontanicznie, z własnej woli, nie będąc do tego przez nikogo zmuszonym.


Świetlica Profilaktyczno - Integracyjna w Gaszowicach jest placówką wsparcia dziennego Stowarzyszenia SUMINA na rzecz Odnowy i Rozwoju Górnego Śląska, która funkcjonuje w strukturze tegoż Stowarzyszenia, jako zadanie powierzone przez Gminę Gaszowice w ramach otwartego konkursu ofert. Świetlica posiada Regulamin, który powstał w oparciu o zapisy ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. Nr 149, poz. 887, z późn.zm., zwana dalej „ustawą”). Wszelkie środki trwałe i przedmioty nietrwałe będące w użytkowaniu świetlicy są własnością Gminy Gaszowice. Wyjątek stanowią elementy wyposażenia zakupione w trakcie realizacji zadania przez Stowarzyszenie, które jest właścicielem tych rzeczy.

Na zadanie pod nazwą „Organizacja i prowadzenie Świetlicy Profilaktyczno - Integracyjnej w Gaszowicach w 2021 roku” Stowarzyszenie założyło oddzielny rachunek pomocniczy, który dotyczy wyłącznie tejże świetlicy. W 2016 roku na działalność Świetlicy przewidziano kwotę 100.000,00 tys. zł pochodząca w całości z budżetu Gminy Gaszowice. Świetlica ma swoją siedzibę w Gaszowicach przy ul. Rydułtowskiej 7 (31 m kw.). Placówka posiada filie w Piecach przy ul. Rydułtowskiej 20 m kw. + możliwość korzystania z sali ogólnej pow. 100 m kw.), w Szczerbicach przy ul. Szkolnej (36 m kw. oraz możliwość korzystania z salki do zajęć sportowych o pow. powyżej 50 m kw.), w Czernicy przy ul. Wolności  (30 m kw. oraz możliwość korzystania z salki o pow. 63 m kw.), w Łukowie Śląskim przy ul. Lipowej w budynku OSP (36 m kw. + ubikacja i możliwość korzystania z sali ogólnej na piętrze, a także placu zabaw i boiska do piłki nożnej oraz siatkówki plażowej). W związku z faktem, że wszystkie filie znajdują się na terenie obiektów gminnych nie ponosi się żadnych dodatkowych opłat z tytułu korzystania z nich.

Placówki te spełniają funkcję opiekuńczo-wychowawczą i specjalistyczną (forma połączona) w okresie czasu wolnego młodych ludzi. Dobrowolność uczestnictwa w zajęciach pozostaje w zgodzie ze słownikową definicją czasu wolnego. Są niejako uzupełnieniem procesu wychowawczego prowadzonego przez rodziny oraz placówki oświatowe z terenu Gminy.

Działalność świetlic daje odpowiedź dzieciom i młodzieży poszukującej miejsc, możliwości, może nawet instytucji, które dawałyby szanse realizacji – ukształtowanych w szkole kreatywnych postaw.

Aby w pełni i profesjonalnie prowadzić swoje działania wychowawcze oraz opiekuńcze nad młodymi ludźmi nasze świetlice nastawione są na realizację dwóch form spożytkowania czasu wolnego: funkcjonalnej i rzeczowej.

Forma funkcjonalna - wypełniając tę pierwszą z nich opieramy się na funkcjach jakie powinien spełniać czas wolny, a mianowicie: wypoczynku, rozrywce i rozwoju osobowości.

Funkcja rzeczowa - realizując funkcję rzeczową mamy na względzie potrzeby i zachowania młodych ludzi, które wyodrębniają takie formy jak: turystyka, sport, wystawy, muzea, samokształcenie, amatorstwo artystyczne, majsterkowanie, amatorstwo techniczne, zabawy i kontakty towarzyskie, kolekcjonerstwo i aktywność społeczna.

Nasze placówki realizując w praktyce zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży posługują się dodatkowo analizą środowiska lokalnego oraz jego diagnozą. W oparciu o przeprowadzone przeze mnie badania i płynące z nich wnioski opracowano plan działań świetlicy. Ujmuje się w ten sposób bardzo szeroko i zarazem bardzo konkretnie potrzeby dzieci i młodzieży z Gminy Gaszowice. Tegoroczny plan opracowano w oparciu o analizę sprawozdania z działalności świetlicy za rok 2021 i 2022.


Przyjęto również podstawowe cele i zadania, jakie w bieżącym roku nasza świetlica stawia sobie za nadrzędne:

  • integrowanie ze sobą dzieci i młodzieży w różnym wieku i z różnych miejscowości Gminy,
  • prowadzenie wczesnej profilaktyki związanej z wszelkiego rodzaju patologiami społecznymi,
  • kształtowanie właściwej postawy społecznej młodych ludzi,
  • pomoc w sytuacjach trudnych życiowo i wskazywanie na możliwości radzenia sobie z nimi,
  • utrzymywanie bieżącego kontaktu z rodzicami i opiekunami prawnymi wychowanków w celu szybkiej interwencji w sytuacjach niepokojących,
  • opiekę nad wychowankami po zajęciach szkolnych oraz w przerwach wakacyjnych,
  • wyrównywanie szans rozwoju i edukacji dzieci i młodzieży,
  • właściwą organizację czasu wolnego, poprzez szeroki wachlarz propozycji imprez jedno i kilkudniowych odbywających się na miejscu oraz wyjazdowych,
  • rozbudzanie w wychowankach wrażliwości emocjonalnej w tym na sztukę, głównie poprzez czynny udział w kulturze.


Widać z tego oraz powszechnie wiadomo, że poza zwykłą działalnością wypełniającą i organizującą czas wolny nasze placówki spełniają także rolę profilaktyczną, a to: antyalkoholową, antynarkotykową oraz przeciwdziałającą agresji. Między innymi w tym celu od 1998 roku w Gminie Gaszowice organizuje się i prowadzi półkolonie profilaktyczne ZIMA i LATO. Do udziału w tegorocznych zostanie zaproszona grupa młodych osób ze szkół podstawowych Gminy. Kwalifikację uczestników prowadzą jak zawsze pedagodzy szkolni oraz wychowawcy świetlic.


STYCZEŃ 
- „Nowy Rok” –jakie mamy postanowienia noworoczne, czego oczekujemy w nowym roku, 
- kształtowanie nawyków higieny osobistej, otoczenia i nauki,
- „w zdrowym ciele zdrowy duch”,
- kształtowanie wrażliwości i życzliwości w odniesieniu do innych ludzi, kształtowanie postaw współdziałania w grupie,
- Moi Dziadkowie – jacy oni są, jak ja się odnoszę do nich i innych starszych osób?
- upominek dla Babci i Dziadka – prace plastyczne według własnego pomysłu,
- zajęcia przeciw agresji – „Uczymy się dostrzegać i wyrażać uczucia agresywne”,
- bezpieczne zabawy na świeżym powietrzu, zabawy na śniegu, lepienie bałwanka,
spacer zimowy do parku – obserwacja przyrody,
- zwrócenie uwagi na cykliczność pór roku, określenie charakterystycznych cech zimy,
- rozbudzanie zamiłowania do uprawiania sportów zimowych i rekreacji,
- pomoc w odrabianiu lekcji.


LUTY 
- o zachowaniu się przy stole, nasze dobre i złe nawyki – rozmowa,
- radości i smutki dobrych przyjaciół, jaki jest mój najlepszy przyjaciel? – co wiem o swoim przyjacielu? Jaki powinien być mój przyjaciel i czy ja się staram też być taki?
- mój przyjaciel – portret, prace plastyczne,
- czy jestem asertywny? – pogadanka,
- nie dziękuję, mój wybór – umiejętność mówienia nie w trudnych sytuacjach,
- Stop agresji! – gry i zabawy integracyjne,
- zwrócenie uwagi i dbałość o własne bezpieczeństwo i bezpieczeństwo innych,
- wdrażanie do kulturalnego zachowania się podczas wspólnej zabawy,
- Walentynki! – nasze kolorowe serca – prace plastyczne,
- wiem co jest dobre a co nie – umiejętność dobrego wyboru,
- przeciw działanie agresji – jak reagujemy w sytuacjach konfliktowych?
- pomoc w odrabianiu lekcji.

MARZEC 
- rozbudzanie uczucia radości z nadejścia wiosny.,
- tolerancja – czy jestem tolerancyjny, jak nasze środowisko odnosi się do „innych” osób, które różnią się od większości? 
- poznawanie podstawowych zasad czuwania nad własnym zdrowiem i profilaktyka zdrowego stylu życia,
- obserwacja zmian w przyrodzie zachodzących wiosną ze szczególnym zwróceniem uwagi na zmiany w świecie ptaków,
- gdzie ta wiosna? – szukamy pierwszych symptomów wiosny,
- prace plastyczne – moja wiosna, technika dowolna,
- jak pomagamy w domu – wiosenne porządki, czy chętnie wykonujemy nasze prace domowe,
- profilaktyka przeciw agresji  - uczymy się wzmacniać poczucie własnej wartości,
- zabawy na świeżym powietrzu,
- odrabiamy lekcje – pomoc koleżeńska.

KWIECIEŃ 
- zapoznanie z tradycjami i obrzędami Wielkanocnymi,
- wykonanie ozdób świątecznych – technika dowolna, inwencja własna,
- świąteczne dekoracje, prace plastyczne,
- szanuję innych, mój stosunek do innych ludzi?
- powrót skrzydlatych przyjaciół, obserwacja życia ptaków z najbliższego otoczenia, 
- książka mój przyjaciel, rola książki jako źródła wzruszeń i wiedzy o świecie,
- wdrażanie do dbania o najbliższe środowisko. Zapoznanie dzieci ze znaczeniem haseł ekologicznych,
- woda i jej znaczenie w życiu człowieka.
- rozbudzanie zainteresowań działalnością hobbystyczną. Przedstawianie własnych zainteresowań,
- Moje hobby- malowanie farbami plakatowymi,
- odrabiamy zadania domowe, 
- gry i zabawy na świeżym powietrzu.

MAJ 
- profilaktyka przeciw agresji- uczymy się współpracy w grupie,
- wdrażanie do aktywnego i zdrowego spędzania czasu, gry i zabawy na świeżym powietrzu,
- w maju jak w gaju – konkurs na najdłuższy wianek z mleczy,
- szanuję moje i cudze rzeczy, rozwijanie poczucia odpowiedzialności za wspólne dobro,
- zachęcanie dzieci do korzystania z prasy codziennej i czytania książek. Rozwijanie wrażliwości i wyobraźni u dzieci. Kształtowanie nawyków poszanowania książek,
- podkreślenie ważnej roli matki w rodzinie. Pogłębianie szacunku dla rodziców i osób starszych, kształtowanie uczuć miłości i przywiązania do rodziców,
- wdrażanie zasad kultury na co dzień,
- upominek dla mamy- kwiatek, prace plastyczne według własnego pomysłu,
- dbajmy o nasze środowisko, rośliny i zwierzęta chronione, które nas otaczają – rozmowa,
- wykonujemy plakat „Nasze środowisko”,
- jestem koleżeński i tolerancyjny – mój stosunek do koleżanek i kolegów niepełnosprawnych, czy jestem tolerancyjny?
- gry i zabawy rekreacyjne na świeżym powietrzu,
- pomoc w odrabianiu lekcji.

CZERWIEC 
- Międzynarodowy Dzień Dziecka – nasze małe święto,
- jak dzieci mieszkają w innych krajach, jakie mają warunki do życia nauki itp.,
- podkreślenie znaczenia przyjaźni międzynarodowej,
- moje ulubione gry i zabawy, wyrażanie własnego zdania, hasło przewodnie: „pogodzenie się z przegraną”,
- zachęcanie do koleżeństwa , wzajemnej pomocy i życzliwości podczas zabaw, 
- ja i moje małe podróże – opowiadania dzieci o swoich podróżach, praca z wykorzystaniem Internetu,
- budzenie zainteresowań krajoznawczych. Kształtowanie umiejętności planowania i obserwacji,
- dzieciństwo bez przemocy- rozmowa na temat relacji między rodzicami a dziećmi,
- mam własne zdanie, kształtowanie postaw asertywnych,
- odrysowywanie  konturu mapy Polski z zaznaczeniem miejsc  znanych i ważnych,
- Moje plany wakacyjne – prace plastyczne, technika dowolna,
- jestem małym ratownikiem, podstawy pierwszej pomocy – pogadanka,
- między świetlicowe ognisko integracyjne na zakończenie roku szkolnego,
- bezpieczne wakacje – rozmowa,
- przypomnienie zasad bezpiecznych podczas wakacji,
- gry i zabawy przeciwko agresji.
- rozpoczęcie zajęć i wycieczek letnich

LIPIEC 
- Zajęcia wspólne dla wszystkich świetlic, których plan opracowywany jest wcześniej. Plan każdorazowo zakłada aktywne formy wypoczynku dzieci i młodzieży wraz z elementami profilaktyki antyalkoholowej oraz antynarkotykowej i dostosowywany jest do obecnych możliwości finansowych.

SIERPIEŃ 
- Kontynuacja zajęć z miesiąca lipca. Ponadto zajęcia realizuje jedna dyżurująca filia świetlicy wg planu dostosowanego do ilości wychowanków. Zajęcia odbywają się na miejscu i są kontynuacją zajęć lipcowych.

WRZESIEŃ 
- powrót do szkoły po wakacyjnej przerwie,
- przypomnienie zasad bezpieczeństwa panujących na świetlicy,
- wspólne układanie świetlicowego kontraktu,
- wspomnienia z wakacji - wypowiedzi dzieci - opowiadanie o swojej najciekawszej przygodzie,
- poczucie własnej wartości jako ważny czynnik rozwoju osobowości,
- każdy z nas ma inny charakter – jakie są zachowania w naszym otoczeniu, wpływ charakteru człowieka na sposób postępowania w różnych sytuacjach,
- współdziałanie i odpowiedni sposób zachowania się w grupie, traktowanie swoich potrzeb na równi z potrzebami innych,
- bawmy się razem radośnie – zasady wspólnej zabawy i zachowania się w grupie,
- zabawy rekreacyjno-sportowe na świeżym powietrzu.

PAŹDZIERNIK 
- umiejętność wyrażania swojego zdania, każdy z nas ma prawo do głośnego wyrażania swojego zdania,
- profilaktyka – alkohol – jak się ustrzec, dlaczego ludzie sięgają po tego rodzaju używki, co powoduje w naszym organizmie?
- samopomoc koleżeńska – pomagamy sobie wzajemnie w różnych sytuacjach,
- dostrzeganie zmian zachodzących w przyrodzie, określanie nastroju aktualnej pogody i rozumienie pojęcia "szaruga jesienna",
- jesienne owoce – prace plastyczne,
- kształcenie i utrwalanie nawyków bezpiecznego zachowania się „do” i „ze” szkoły,
- moja bezpieczna droga „do” i „ze” szkoły,
- kształtowanie samodyscypliny oraz zasad współżycia zespołowego w grupie,
- profilaktyka zdrowego stylu życia oraz aktywnego spędzania czasu wolnego,
- rozwijanie poczucia odpowiedzialności za siebie i innych w grupie,
- pomoc dzieci starszych młodszym w odrabianiu zadań domowych,
- gry i zabawy na świeżym powietrzu.

LISTOPAD 
- czcimy pamięć tych, którzy odeszli, właściwe zachowania w odpowiednich miejscach kształtowanie i utrwalanie poprawnych nawyków oraz samodyscypliny,
- potrzeba reguł – negatywne sytuacje wynikające z nieprzestrzegania odpowiednich zasad, potrzeba stosowania zasad i reguł w życiu każdego z nas,
- Dzień Niepodległości - zajęcia o poczuciu ducha polskości i tożsamości narodowej,
- samodzielne korzystanie z zaawansowanych technologii informatycznych,
- wykorzystanie komputera w różnych dziedzinach życia i kształcenia,
- nałogi czemu im ulegamy, jak się przed nimi ustrzec – alkohol, papierosy, narkotyki - Tydzień Profilaktyki
- przygotowanie się do samokształcenia poprzez umiejętne pozyskiwanie i opracowywanie informacji pochodzących z różnych źródeł,
- pomoc w odrabianiu lekcji,
- gry i zabawy,


GRUDZIEŃ 
- „Barbórka’ czyje to święto? Dlaczego praca górników jest tak ciężka, 
- Mikołajki – miłe jest dostawanie prezentów ale też dawanie,
- uświadamianie potrzeby szanowania lasu i jego mieszkańców – jak dbamy o zwierzęta w zimie?
- ułatwienie dostrzegania znaczenia wartości własnego regionu i kraju w życiu osobistym,
- całościowe postrzeganie regionu jako miejsca życia, aktywności i szeroko rozumianej twórczości,
- umiejętność porozumiewania się i utrzymywania dobrych relacji z innymi ludźmi,
- wykonywanie różnych ozdób choinkowych,
- nasza mała wigilijna, przygotowanie świetlicowego świątecznego stołu, wspólne śpiewanie kolęd
- pomoc w odrabianiu lekcji.


Poza w/w zajęciami odbywającymi się w poszczególnych filiach zaplanowano kilkanaście wspólnych dla wszystkich świetlic imprez jak: wycieczki, konkursy, akcje, turnieje itp.


Plan zajęć na bieżąco jest modyfikowany i dostosowywany do potrzeb wychowawczych i rozwojowych dzieci i młodzieży uczestniczących w zajęciach oraz do możliwości organizacyjnych i finansowych Stowarzyszenia.

Jednocześnie w trakcie obowiązywania pandemii COVID-19 dopuszcza się przeniesienie części zaplanowanych zajęć na inną formę niż stacjonarna lub odwołanie części z nich. W pierwszej kolejności o zmianach powiadamia się rodziców/opiekunów pranych oraz uczestników zajęć. Forma powiadamiania i kontaktu z tymi osobami pozostaje jak do tej pory (głównie komunikacja telefoniczna i elektroniczna).